Skip to main content
GOV.UK Verify

https://identityassurance.blog.gov.uk/2016/04/08/supporting-welsh-language-users-of-gov-uk-verify-cefnogi-defnyddwyr-gov-uk-verify-drwy-gyfrwng-y-gymraeg/

Supporting Welsh language users of GOV.UK Verify / Cefnogi defnyddwyr GOV.UK Verify drwy gyfrwng y Gymraeg

Posted by: , Posted on: - Categories: How GOV.UK Verify works

Screen Shot 2016-04-08 at 10.51.22

[English] - [Cymraeg]

Many of the services that are planning to use GOV.UK Verify are available in Welsh as well as English. As part of our move to take GOV.UK Verify live, we have started to roll out a Welsh language version of the hub (the bit of GOV.UK Verify which allows communication between the user, the certified company, and the service on GOV.UK) to meet the needs of Welsh speakers.

We’re rolling the translation out gradually each week, starting with the introductory pages at the beginning of the user journey on the hub. This is taking place alongside the rollout of the work we’ve been doing to rebuild of the frontend of the service.

If you’re a Welsh language speaker, we’d be very happy to receive your feedback on our work. You can access the start of the Welsh journey by choosing ‘Cymraeg’ on the first page. Please use the feedback form provided (which will be added to the translation shortly) to give us your feedback.

We’re being helped out by the DWP Welsh Language Unit who are performing the translation of the user journey (they also helped us translate this blog post).

Each certified company has already made their user journey available in Welsh as well as English, including their live user support channels (either telephone or live chat).

Once we’ve completed the rollout, we’ll be reviewing the experience for Welsh speakers across the service, including within the government services connected to GOV.UK Verify, as well as the services offered by certified companies.

We’ll also be seeking ways to improve the consistency of the experience for Welsh language users as they move from GOV.UK to certified companies, and back again, to minimise effort required to change language.


[English] - [Cymraeg]

Cefnogi defnyddwyr GOV.UK Verify drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae llawer o'r gwasanaethau sy'n bwriadu defnyddio GOV.UK Verify ar gael yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Fel rhan o'n bwriad i wneud GOV.UK Verify yn fyw, rydym wedi dechrau cyflwyno fersiwn Gymraeg o'r hwb (y rhan o GOV.UK Verify sy'n caniatáu cyfathrebu rhwng y defnyddiwr, y cwmni ardystiedig, a’r gwasanaeth ar GOV.UK) i gwrdd ag anghenion siaradwyr Cymraeg.

Rydym yn cyflwyno’r cyfieithiad yn raddol bob wythnos, gan ddechrau gyda'r tudalennau rhagarweiniol ar ddechrau taith y defnyddiwr ar yr hwb. Mae hyn yn digwydd ochr yn ochr a chyflwyno'r gwaith rydym wedi bod yn wneud i ail-adeiladu pen blaen y gwasanaeth.

Os ydych yn siaradwr Cymraeg, byddem yn falch iawn o dderbyn eich adborth ar ein gwaith. Gallwch gael mynediad i gychwyn y daith Gymreig trwy ddewis 'Cymraeg' ar y dudalen gyntaf. Defnyddiwch y ffurflen adborth a ddarperir (a fydd yn cael ei ychwanegu at y cyfieithiad yn fuan) i roi eich adborth i ni.

Rydym yn cael cymorth gan Uned Iaith Gymraeg yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n gwneud y cyfieithu ar gyfer taith y defnyddiwr (maent hefyd wedi ein helpu i gyfieithu’r blog yma).

Mae pob cwmni ardystiedig eisoes wedi gwneud eu taith y defnyddiwr i fod ar gael yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg, gan gynnwys eu sianeli cefnogi defnyddwyr (naill ai dros y ffôn neu sgwrs fyw).

Unwaith y byddwn wedi cwblhau'r cyflwyno, byddwn yn adolygu'r profiad ar gyfer siaradwyr Cymraeg ar draws y gwasanaeth, gan gynnwys o fewn gwasanaethau’r llywodraeth sydd wedi eu cysylltu â GOV.UK Verify, yn ogystal â'r gwasanaethau a gynigir gan gwmnïau ardystiedig.

Byddwn hefyd yn chwilio am ffyrdd i wella cysondeb y profiad i ddefnyddwyr Cymraeg wrth iddynt symud o GOV.UK i Gwmnïau Ardystiedig, ac yn ôl eto, er mwyn lleihau'r ymdrech sydd ei angen i newid iaith.

For the latest news on GOV.UK Verify subscribe to the blog and follow us on Twitter.

Sharing and comments

Share this page

2 comments

 1. Comment by Mike posted on

  Thanks Stephen. Out of interest, how many users have taken up the option of the Welsh language version so far?

  • Replies to Mike>

   Comment by Rebecca Hales posted on

   Hi Mike

   Thanks for your interest, Mike. The Welsh pages have been viewed by several hundred different people and we estimate that around 30 users have followed the Welsh journey in full.